Boekings-en annuleringsvoorwaarden

Reservering- en boekingsvoorwaarden

Putten Vakantieverhuur bemiddelt door middel van de website curacaovakantiehuis.com professioneel voor u in de huur/verhuur van een vakantiewoning op Curaçao, waarmee de huiseigenaar met u een verhuurcontract aangaat met de daarop vastgelegde reserving- en boekingsvoorwaarden die hierbij opgesomd zijn;

Putten Vakantieverhuur is gevestigd aan Alzira 8 te Eindhoven, geregistreerd bij K.v.K. Eindhoven onder nummer 90482319 met BTW-id NL004820227B19.

Artikel 1 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst:

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de huurder van het aanbod op de website Curaçao Vakantiehuis Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de huurder langs elektronische weg een bevestiging in de vorm van een huurnota.

Artikel 2 – Betaling:

1: Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen huursom te worden voldaan. Als deze betaling bij ons binnen is staat de reservering daarmee 100% vast. 2: Het restant van de huursom moet uiterlijk zes weken voor de dag van aankomst in het bezit zijn van Putten Vakantieverhuur. Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim. Hij wordt daar door Putten Vakantieverhuur per mail op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Putten Vakantieverhuur heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten van €75,- in rekening te brengen. 3: Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele huursom worden voldaan.

Artikel 3 – Huursom:

1: De gepubliceerde huursom geldt per accommodatie, tenzij anders aangegeven. 2: De gepubliceerde huursom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Putten Vakantieverhuur bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.

Artikel 4 – Reisbescheiden:

Putten Vakantieverhuur stelt de benodigde reisbescheiden (huurnota) per mail in het bezit van de reiziger.

Artikel 5 – Wijzigingen door de huurder:

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de huurder wijzigingen daarvan verzoeken. Onder een wijziging wordt verstaan, het aanpassen van de reservering binnen de overeengekomen huurperiode. Bijvoorbeeld het toevoegen van een late check out, een tussentijdse schoonmaak, het aanpassen van het aantal personen etc. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de huurder de gewijzigde huursom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten van €35,- te voldoen.

Artikel 6 – Annulering door de huurder:

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd is de huurder naast de verschuldigde reservering en administratiekosten (€75,-) de volgende annuleringskosten verschuldigd:
A: Bij annulering tot de 42 dagen vóór de dag van aankomst: de aanbetaling zijnde 50% van de huursom
B: Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van aankomst; 60% van de huursom
C: Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst; 90% van de huursom
D: Bij annulering op de dag van aankomst of later; de volledige huursom.

Wij raden de huurder aan om zelf een annuleringverzekering af te sluiten. Restitutie tot de 42e dag voor dag van aankomst is enkel en alleen in overleg met toestemming van de eigenaar mogelijk bij zwaar wegende redenen die aantoonbaar moeten zijn.

Artikel 7 – Borgsom:

Huurder betaalt per bank aan Putten Vakantieverhuur een borgsom voor de gehuurde accommodatie. Putten Vakantieverhuur zal aan het einde van de huurperiode deze borgsom binnen 7 dagen terugbetalen onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is, zoals kosten voor verbruik van gas/elektra, schade etc.

Artikel 8 – Verplichtingen verhuurder:

Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

Artikel 9 – Verplichting huurder:

Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. Grote schoonmaakkosten zijn niet in de huurprijs inbegrepen.

Artikel 10 – Schade:

Huurder is aansprakelijk voor de schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode en door schuld van de huurder.
Putten Vakantieverhuur adviseert de huurder om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten (werelddekking!) met daarin meegenomen de mogelijke schade aan het vakantie verblijf door eigen schuld.

Artikel 11 – Kosten herstel:

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder hiervan direct kennis te geven aan de beheerder / eigenaar van de woning en diens instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door de huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door de verhuurder worden terugbetaald, indien de beheerder / eigenaar goedkeuring daartoe heeft gegeven.

Artikel 12 – Opzeggingen door Putten Vakantieverhuur:

1: Putten Vakantieverhuur heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. 2: Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan, omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Putten Vakantieverhuur aan de overeenkomst in de redelijkheid niet kan worden gevergd. 3: Indien de oorzaak van de opzegging aan de huurder kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de huurder.

Artikel 13 – Wijziging door Putten Vakantieverhuur:

1: Putten Vakantieverhuur behoudt het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige (overmacht) omstandigheden. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de huurder mee, nadat Putten Vakantieverhuur van de wijzigingen op de hoogte is gesteld. 2a: In geval van wijzigingen doet Putten Vakantieverhuur de huurder een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 72 uur (3 werkdagen) 2b: Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van de alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moet blijken; de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming; de aard en de klasse van de faciliteiten die de accommodatie verder biedt. 2c: De huurder die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. 2d: In dat geval heeft Putten Vakantieverhuur het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet- op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de mededeling van de afwijzing door de huurder. De huurder heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de huursom (of, indien de reis ten dele is genoten op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken. 3a: Indien de oorzaak van de wijziging aan Putten Vakantieverhuur kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van Putten Vakantieverhuur. Of dit het geval is wordt bepaald aan de hand van artikel 14. 3b: Indien de oorzaak van de wijziging aan de huurder kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor de rekening van de huurder. 3c: Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de huurder noch aan Putten Vakantieverhuur kan worden toegerekend, dragen beide partijen hun eigen schade. 3d: indien de oorzaak van wijziging ligt bij een vliegtuig maatschappij dan Putten Vakantieverhuur daarvoor nooit aansprakelijk.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en overmacht:

1: Putten Vakantieverhuur functioneert als professioneel tussenpersoon voor verhuur van particuliere vakantiewoningen aan toeristen. Putten Vakantieverhuur is aansprakelijk voor de correcte uitvoering van uw boeking. De eigenaren van deze vakantiewoningen zijn aansprakelijk voor hun woning en het verhuren daarvan. Putten Vakantieverhuur heeft alle woningen persoonlijk bezocht en weet dat deze woningen, ten tijde van plaatsing, voldoen aan de omschrijving op onze site. De huurder heeft dus het recht de woning in huur te krijgen zoals deze omschreven staat op de site, dit valt onder de verantwoordelijkheid van Putten Vakantieverhuur. 2: Elke eigenaar heeft een beheerder die de woning beheert en welke zorgt voor een schone en complete woning. Deze beheerder handelt in opdracht van de eigenaar en heeft als taak de woning aan te bieden zoals deze omschreven is. Bij geschillen over de woning of onderdelen van de woning zal Putten Vakantieverhuur bemiddelen tussen de huurder en de huiseigenaar om een goed en acceptabel eindresultaat te bereiken voor de huurder en eigenaar. Woningen die niet (meer) voldoen aan de hoge toelatingseisen van Putten Vakantieverhuur zullen onmiddellijk uit ons aanbod worden verwijderd. Als een eigenaar niet voldoet of kan voldoen aan verhuur zoal omschreven dan zorgt Putten Vakantieverhuur ervoor dat er een vergelijkbaar alternatief wordt aangeboden. 3: Bij tekortkoming ontstaan door overmacht zal Putten Vakantieverhuur alles in het werk stellen om een oplossing te bieden binnen de grenzen van de aard van de overmacht. Ook dit in direct overleg met de huiseigenaar. Onder overmacht wordt verstaan, abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, niet konden worden vermeden. Voorbeelden van overmacht zijn; natuurramp, stakingen, storm of waterschade, inbraak of overval, bouwactiviteiten in de omgeving, oorlog (bedreigingen), woning die niet meer verhuurbaar is (b.v. brand), enz.

Algemeen:

Putten Vakantieverhuur is een professionele partij in de bemiddeling van vakantiewoningen op Curaçao met inmiddels meer dan 9 jaar ervaring. Ons bedrijf gaat zeer zorgvuldig om met informatie en de correctheid daarvan; teksten en foto’s worden altijd gecontroleerd en ons uitgangspunt daarbij is dat het een reële weergave van de werkelijkheid moet zijn. Daarnaast zullen wij te allen tijde in actie komen bij problemen of meningsverschillen waarbij gerechtigheid ons uitgangspunt is.

Putten Vakantieverhuur betekent veilig en vertrouwd een particuliere vakantiewoning huren met correcte voorwaarden en 100% service van ons bedrijf

Zoeken

juli 2024

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

augustus 2024

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Volwassenen (vanaf 2+)
Afmeting
Prijs

Compare listings

Compare

Compare experiences

Compare